HOME

Pracownia rękodzieła artystycznego „PRAKSEDA COLLECTION”
oferuje usługi dekoracyjne:
♦ na podstawie powierzonych fotografii (tradycyjnych i cyfrowych), na meblach nowych i po renowacji oraz antykach, powierzchniach drewnianych, tworzywach sztucznych, metalach, szkle, tkaninach itp.; 
♦ aranżacje okolicznościowe (prezentacja w trakcie realizacji); 

a także wykonuje:
♦ renowację różnych przedmiotów starych i zniszczonych – nadaje im nowy wygląd;
♦ szycie firan, zasłon, pościeli (standardowej i na wymiar), obrusów zdobionych haftem;
♦ naprawy hafciarskie;

Ponadto realizuje: 
♦ indywidualne zamówienia z imienną dedykacją;
♦ współpracę z firmami oraz instytucjami.

Pragnę poinformować, że w dniu 10 VII 2018 r. uzyskała osobowość prawną (KRS: 0000739532) i działa

FUNDACJA “POTRZEBUJEMY SIEBIE”

na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
założona przeze mnie i mojego syna
Jakuba Pawła Chmielewskiego.

Cele i zasady działania Fundacji (Statut, § 5)

 1. pomoc i opieka (dzienna i całodobowa) nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera jak również
  innych chorób reumatoidalnych, neurologicznych i psychicznych, a zwłaszcza nad ludźmi młodymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym;
 2. integracja międzypokoleniowa pomiędzy seniorami a młodzieżą w tym osobami niepełnosprawnymi oraz prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości ich życia;
 3. działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym odpowiednio do ich możliwości, zainteresowań i potrzeb;
 4. działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania roli osób starszych oraz przewlekle chorych, w tym chorych psychicznie i niepełnosprawnych w społeczeństwie;
 5. propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 6. prowadzenie działań proekologicznych;
 7. propagowanie idei wolontariatu;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym niepełnosprawnych.

Z dniem 03 X 2018 r. został wpisany pod nr 32 do Rejestru Klubów Integracji Społecznej:

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
prowadzony przez Fundację
“Potrzebujemy Siebie”

Cele działania i zadania Klubu (ze Statutu)

 1. Terenem działania jest miasto Radom i ościenne gminy
 2. Celem Klubu jest:
  a) pomoc, aktywizacja i integracja międzypokoleniowa osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich, bezdomnych, opuszczających zakład karny, uzależnionych po odbyciu terapii, bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, chorych psychicznie;

  b) przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców miasta i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.
 3. Do Klubu należy realizowanie zadań w szczególności:
  a) ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;
  b) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;
  c) minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;
  d) prowadzenie poradnictwa zawodowo – psychologicznego;
  e) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;
  f) kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;
  g) propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie;
  h) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach;
  i) propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym;
  j) kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy;
  k) przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych;
  l) opracowanie i realizacja programów pomocowych;
  m) rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;
  n) tworzenie miejsc pracy;
  o) przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom zajęć;
  p) propagowanie działań wolontarystycznych, społecznych oraz idei spółdzielni socjalnych;
  r) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury;
  s) udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych;
  t) kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;
  u) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej;
  w) współpraca z innymi stowarzyszeniami i fundacjami.

Brałam w tym udział!

Przeczytaj TUTAJ więcej na temat mojego udziału w Targach

Przeczytaj mój artykuł:

“Gdzie wzmógł się grzech…”. Ojciec Damazy Macoch i Boże miłosierdzie 


PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska uczestniczyła w IV edycji SALONU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w dniu 7 października 2017 r. w godz. 10.00–14.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Relację z wydarzenia klikając w tym miejscu.

PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska wzięła udział w Przedwakacyjnej III edycji SALONU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w Kielcach w dniu 17 czerwca 2017 r. w godz. 10.00–14.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. 
Jest to cykliczne wydarzenie skupiające twórców indywidualnych, rzemieślników oraz firmy zajmujące się rękodziełem artystycznym.


Zob. Informację na stronie Radia Kielce

PRAKSEDA COLLECTION Małgorzata Chmielewska wzięła udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, które odbyły się w Kielcach w dniach 12-14 czerwca 2017 r. 
Była to największa impreza wystawiennicza w dziedzinie budownictwa sakralnego oraz sztuki sakralnej wszechstronnie prezentująca oferty produktów, artystów, przemysłu i rzemiosła, które służą pracy duszpasterskiej i kultowi religijnemu.

Zapraszam do mojego sklepu
PRAKSEDA COLLECTION   

“Prakseda Collection”

www.praksedacollection.pl

Hits: 7241